các nghiên cứu sớt sàng cho chộ rằng khả năng tình dục mực con người không giàu giới hạn vận giai đoạn tác, nhưng...